AUDYT

Potrzebujesz audytu dla swojej firmy czy też prawo wymaga od Twojej firmy przeprowadzenia audytu?

Dokładne audyty księgowe, kryminalistyczne i personalne nie muszą już być dla Ciebie problemem!

DZIAŁALNOŚĆ AUDYTORSKA

Jeśli przekroczyłeś progi obrotowe, majątkowe i kadrowe dla swojej działalności, możemy zlecić Ci badanie sprawozdania finansowego, do którego sporządzenia jesteś zobowiązany przepisami prawa.

Jeśli potrzebujesz niezależnej opinii o sposobie prowadzenia księgowości, przeprowadzamy kompleksowy audyt całego systemu księgowo-gospodarczego.

Jeśli chcesz poprawić efektywność zasobów ludzkich swojej firmy, mamy do dyspozycji audyt personalny.

Audyt księgowy

Konieczny zarówno z powodów legislacyjnych, ale także dla samej firmy. Polega na przeprowadzeniu ustawowego badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przeprowadzeniu pełnego badania śródrocznego jako możliwości sprawdzenia aktualnego stanu księgowości i uzyskania opinii biegłego rewidenta już w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub na przygotowaniu audytu do celów specjalnych, np. zbadania wybranej części księgowości lub sporządzenia sprawozdania finansowego według określonych potrzeb.

Badanie obligatoryjne

Audyt sądowy

Jest jednorazową, intensywną analizą kryminalistyczną przeprowadzoną przez trzecią niezależną stronę (audytora lub firmę audytorską). W przeciwieństwie do analizy, audyt jest bardziej intensywny i zawsze przeprowadzany przez niezależną osobę.

Obejmuje on w szczególności następujące czynności:

Audyt personalny

Audyt personalny to jednorazowa analiza zasobów ludzkich firmy, na podstawie której proponowane są rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności pracy poszczególnych osób, zespołów i całej firmy.

Celem audytu personalnego jest odpowiedź na trzy podstawowe pytania. Którzy pracownicy najlepiej nadają się do pracy na danym stanowisku? Jak skonfigurowane jest zarządzanie ludźmi? Ilu pracowników jest potrzebnych przy obecnym natężeniu pracy?

Przesłanki do przeprowadzenia audytu personalnego są następujące:

Z czym mamy do czynienia podczas przeprowadzania audytu personalnego:

Audyt HR przeprowadzany jest przez naszą grupę ekspertów, którzy wykorzystują wzorce referencyjne oraz doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w tej dziedzinie.

Zażyj poczucia spokoju i pewności.
Skontaktuj się z nami!